Дом на култура – Битола / Смилевски и Мушиќ 1976

Автори: Александар Смилевски и Марко Мушиќ (консултант)

Ентериер: Љубица Никољска

Локација: Битола

Година: 1976-1980

Изведувач:  РГО „Бетон”

Извор: Бимас 1980

 

Dom na kultura Bitola_MARH_1

 

Домот на културата во Битола , интегрална целина на најразновидни програмски и просторни барања, е реализиран под еден покрив, создавајќи впечаток на продолжување на централниот градски простор и неговото содржинско збогатување.

Во барањето на оптималната концепција предложено е систем на поврзување на сите простории за публика што дава широки можности за еластично и флексибилно користење.

Домот содржи две мали сали во правоаголна поставка што дава можност за заедничко и рационално користење на сценскиот простор.

Големата сала е со капацитет 1000 места и има универзален карактер со примарна функција на кино и естрадна сала.

Малата сала е наменета за театарски претстави и има 600 места.

 

sala-teatar

 

 

Клуб кафеаната е лоцирана на ниво на фоаејата меѓу големата и малата сала со можност за флексибилно користење.

Во обликувањето на објектот главен пластичен акцент  на композиционата целина се покривните елементи од бакарен лим обликуван во склад со функцијата на волумените.

 

Dom na kultura Bitola_MARH_3

 

Динамичната пластика на покривот со присутни кружни форми во контраст со ортогонална структура на градскиот центар остварува врска со присутните форми на историските споменици.

 

Dom na kultura Bitola_MARH_2

 

Автор на статија: