Изложба на студентски проекти на Факултетот за Архитектура при МИТ Универзитет – Скопје

На ден 13.06.2024 година на зелениот кров на Домот на градежници Скопје, се отвори традиционалната годишна изложба на студентски проекти на Факултетот за Архитектура при МИТ Универзитет – Скопје. Изложбата се состои од 20 селектирани проекти работени во текот на академската 2023/2024 година од областите на архитектонското проектирање, урбанизам и ентериер и дизајн.

 

 

Овогодишната изложба претставува завршна фаза од новоакредитираната наставна програма започната од академската 2023/24 година. Новата програма има мултидисциплинарен пристап во изучувањето на архитектурата и урбанизмот преку нови предмети кои ја одразуваат современоста на новите архитектонско-урбанистички трендови. Карактеристика на новата програма претставуваат новоформираните предмети во прв и втор циклус како: “BIM 1/2″, “просторни трансформации”, “модуларна архитектура”, “биофилична архитектура”, „перформативно-интегрирано проектирање“, “модели и системи на урбана резилиентност” и “одржлива урбана мобилност и европски транспортни системи”. Од овие предмети произлегоа и завршните проекти кои се изложени на изложбата.

 

 

На годишната изложба на студентски проекти, студентите пронајдоа креативни начини да ги изразат своите идеи и визии преку различни теми. Од социо-одржлива архитектура до иновативни пристапи во урбанистичкото проектирање, изложбата го покажа богатството на идеи и стручноста на следната генерација архитекти. Со употреба на архитектонски модели, цртежи и 3Д визуелизации, студентите ја демонстрираа не само техничката вештина туку и ангажманот за решавање на современи предизвици во областа на архитектурата и урбанизмот. Сето ова е резултат на иновативните предмети и проектни задачи преку кои што студентите се обучуваат за решавање на архитектонските и урбанистичките предизвици и во нашата земја, но и на европско ниво.

Традиционално, на отварањето на изложбата беа доделени благодарници за учество на студентите како и неколку признанија и награди и тоа:

ПРИЗНАНИЕ за најдобар дипломски труд – студент: Елеонора Кржеска, ментор: проф.д-р. Ванѓел Дуновски, за проектот „Прототип на станбен блок во рур-бано подрачје

Во свет каде што границите помеѓу руралните и урбаните средини се повеќе се спојуваат, потребата за приспособливи и одржливи решенија за домување е од големо значење. Проектот се справува со овој предизвик со извонредна вештина и планирање. Со одличното спојување на јаките страни на руралниот и урбаниот начин на живеење, тој нуди креативен пристап кон домувањето што одговара на потребите на нашето општество. Проектот г комбинира аспектите на одржливост, функционалност, но и естетика. Смислено ги интегрира зелените површини, енергетски ефикасните технологии и дизајнот насочени кон заедницата, поттикнувајќи чувство на припадност и благосостојба кај нејзините жители.

 

 

 

ПРИЗНАНИЕ за најдобар магистерски труд – студент: Иван Николиќ, ментор: доц. м-р Дамјан Балкоски, за проектот „Социо-одржлива архитектура – Центар за грижа и рехабилитација на бездомници“.

Концептот на проектот се фокусира на грижата и рехабилитацијата на бездомниците, не само што ги задоволува функционалните барања за засолниште, туку и интегрира елементи на 3 видови одржливост. Обмислениот дизајн ги вклучува принципите на одговорност за животната средина, ангажман на заедницата и долгорочно социјално влијание. Она што го издвојува овој проект е неговото холистичко разбирање на архитектурата како катализатор за позитивни промени. Го редефинира просторот – подрачјето не само како локација, туку и како средина кои ги негува и поттикнува поединците на кои им е потребна помош и подршка. Проектот поттикнува инклузивност и достоинство преку неговиот дизајн, промовирајќи чувство на припадност и поддршка кај маргинализираните популации. Тоа е доказ за моќта на архитектурата да ги подигне заедниците и да инспирира колективна акција кон порамноправна иднина.

 

 

Организацијата на овој вид на настани, како семестрални изложби и работилници, придонесуваат и претставуваат поттик на студентите за посеопфатно анализирање и разбирање на архитектурата, за креирање на иновативни проекти и промоција на младешките визии за архитектурата и уметноста како важни сегменти за општествениот развој.