ЈАВЕН ПОВИК за учество за доделување на Голема годишна награда на ААМ за 2021 година

Асоцијата на архитекти на Македонија (ААМ) секоја година доделува Голема годишна награда на ААМ за најуспешно реализирано архитектонско дело.
Покровител на наградата е Претседателот на Република Северна Македонија.
Право на учество имаат сите архитекти со завршен VII степен на образование и кои се државјани на Р.С.Македонија. Учесниците пријавуваат свои авторски дела – реализирани архитектонски објекти на територијата на Република Северна Македонија, кои се завршени во истата календарска година. Право на предлагање на учесници имаат и сите физички лица државјани на Р.С.Македонија.
Предлогот треба да содржи:
– име на објектот
– име на авторот (авторите)
– функционално технички опис
– извод од план, ситуација, сите основи, пресеци, изгледи, 3Д
– фотографии од објектот
Наведениот материјал се доставува електронски на e-mail: kontakt.aam@gmail.com

Рокот за предавање е до 25.11.2021
Напомена: Учесниците кои не се членови на ААМ, а се наведени како автори, за учество плаќаат котизација 3.500 денари по пријавен труд, и доказот за уплата да се достави со погоре наведениот материјал.
Лице за контакт: Ангела Ѓоргиева, диа, – технички секретар во ААМ
Телефон за информации: 076 350 336 e-mail: kontakt.aam@gmail.com

Претседател на ААМ

Мишко Ралев