Меѓународен конкурс за идејно архитектонско решение за Центар за прием на животни со придружна контактна зона во Беране

Министерството за екологија, просторно планирање и урбанизам  (Црна Гора) распиша меѓународен конкурс за идејно архитектонско решение на Центарот за прием на животни од листата CITES и ЗОО со придружна контактна зона во Беране.

Конкурсот е меѓународен, општ, едностепен и анонимен.

Предмет на конкурсот е изработка на идејно архитектонско решение за Центарот за прием на животни од списокот CITES и зоолошката градина со придружната контактна зона во Беране, на УП-1, УП-03, УП-05, УП. -06, УП-06а, УП-66′ и дел од УП-04, кои ги опфаќаат катастарските парцели 750 и 751, како и делови од катастарските парцели бр. 744, 745, 746, 749, 752, 753, 899, 900, 901, 1614/1, 1614/3 и 1614/4 КО Доње Луге, Општина Беране, во опфат на Изменување и дополнување на ДУП „ Банка на Лима“ („Службен весник на Црна Гора“ – Општински прописи бр. 18/17). Површината опфатена со тендерот е приближно 5,8 ha.

 

Од учесниците се очекува да понудат решение кое со целосно почитување на природните и морфолошките карактеристики на просторот ќе предложи нова специфична содржина која соодветно ќе ја третира реката и другите пронајдени и планирани елементи од контактната зона. Покрај постигнувањето високи амбиентални вредности и атрактивен дизајн, неопходно е да се обезбеди пристап до содржините за сите групи корисници. За активно користење на просторот, потребно е опфатот на Конкурсот да се збогати со содржини кои ќе поттикнат интензивно користење, како од жителите на Беран, така и од посетители од другите градови на Црна Гора.

 

Целта е да се создаде нов современ афирмативен простор на територијата на општина Беране, кој со својата содржина ќе придонесе за едукација и унапредување на грижата за загрозените животински видови, како и за севкупната понуда на градот и мапирањето на Беране како посебна туристичка дестинација.

 

Право на учество на Конкурсот, покрај физичките и правните лица, со седиште или живеалиште на територијата на Црна Гора, имаат и лица со седиште или живеалиште во друга земја.

 

Краен рок за доставување на трудовите е 30 септември 2022 година.

 

Резултатите од конкурсот ќе бидат објавени до 17 ноември 2022 година.

 

Конкурсниот фонд, според проценетата вредност на инвестицијата, изнесува 40.000 евра бруто од кој наградниот фонд изнесува 26.000,00 евра бруто и ќе биде распределен на следниот начин:

I награда – 12.000,00 евра

II награда – 7.500,00 евра

III награда – 3.500,00 €

Двa откупи од 1.500,00 евра поединечно

 

Сите услови на Конкурсот, рокови, начин на обработка и доставување на конкурсните трудови, се дефинирани со Конкурсот и конкурсната задача, кои се составен дел на конкурсната документација.

 

Тендерска документација>>>