Едносемејни ст.куќи – конкурсен труд / тим автори 2013

Конкурс: Едносемејни станбени куќи – Илинден

Автори: Минас Бакалчев, Саша Тасиќ, Александар Петановски, Гордан Петров

Инвеститор: Општина Илинден

Локација:  Јака, Скопје

Година на проектирање: 2013

Извор: Бимас 2014

2

3

Автор на статија: