кули Б14 и блок Б13- Капиштец Скопје / 1984-88

Институт за студии и проектирање на РГО „Бетон”-Скопје

тип: Станбени кули и блокови

автори: Александар Смилевски, Параскева Гребенароска

година на проектирање: 1984/1985

година на изведување: 1985/1988

Ст. кули Б14 и ст. блок Б13 Кпиштец Скопје 3

Станбените блокови Б13 и Б14 се лоцирани на западната страна во центарот на месната заедница „Капиштец” во Скопје. Габаритите и висините на објектите се определени со архитектонско-урбанистичките услови.

Ст. кули Б14 и ст. блок Б13 Кпиштец Скопје 1

Основната концепција на секоја ламела е едно централно комуникативно јадро кое на секој кат во блокот опслужува по четири стана, а во кулите по пет и шест стана, различни по големина ис труктура: еднособни, двособни, двоиполсобни, трисобни и трииполсобни.

Ст. кули Б14 и ст. блок Б13 Кпиштец Скопје 4

Извор:

Бимас 89

Автор на статија: