„Менкова Колиба”-Куманово/ Гоце Аџи-Митрески 1987

Спомен дом „Менкова Колиба”-Куманово

Автор: Гоце Аџи-Митревски

Година на проектирање: 1987

инвеститор: Сојуз на борците-Куманово

извор: БИМАС 1989

спомен музеј менкова колиба - Гоце Аџи Митрески

спомен музеј менкова колиба - Гоце Аџи Митрески 2

спомен музеј менкова колиба - Гоце Аџи Митрески 3

Автор на статија: