Хотел Молика – Пелистер (фотогалерија)

Локација: Национален Парк Пелистер (во непосредна близина на град Битола)

Автори: Сотир Шундовски (архитект),

Година: 1990

Ентериер: Викторија Поп Стефанија (архитект)

Година: 1995

Фото / 2021/ : Борис Јурмовски