Лавиринт за деца / Ивановски, Ѓурески, Намичева со соработниците

Дете и простор

Година: 2018

Локација: Плато МКЦ, Скопје

Автори: Дејан Ивановски, Зоран Ѓурески, Екатерина Намичева.

Соработници: Мицевска Памела, Димитар Русомаров.

Во соработка: Скопје Креатива 2018, МКЦ, ЕУРМ.

Фотографија: Скопје Креатива