Стол тип „ОГ-203″ / СОЗТ Треска

Автор:  Миле Стефановси

Реализација: РО „Треска-Огражден” – Берово

Гoдина: 1981

Извор: Бимас 1981

Автор на статија: