куќа с.Будинарци /втора половина на XIX век

Автори: Петар Намичев / текст, цртежи, фотографии/

публикација : “Селската архитектура во Малешево од XIX и почетокот на XX век”

издавач: Музеј на Македонија

osnova budinarcikarta maleshevo

Автор на статија: