„Света Софија“ во германско списание за архитектура од 1921 година

Автор на текст: Шмит Анаберг

Издавач: Dr. Albert Hofmann ( Cologne / Keln 1859 – Karlsruhe 1929)

Година:  1921

Извор:  Lexicon of foreign painters in Macedonia 1850-1950

Страната Лексикон на странски сликари во Македонија во периодот помеѓу 1850-1950 година, повторно објави интересни пронајдоци врзани со архитектурата на почвата на Македонија.

Овој пат станува збор за објава на подетална историска и архитектонска анализа за катедралната црква „Св.Софија“ од Охрид. Превод на текстот не е објавен, но со оглед на периодот во кој е пишуван ( по поделбата на Македонија ), историските погледи е многу веројатно да се наклонети кон некоја од соседните пропаганди.

 

 

Секако нам не интересира делот со архитектурата и нејзиното документирање, каде можеме да ја забележиме сериозната разработка со прилог технички цртежи, анализи за начинот на ѕидање, како и прилог фотографии од ентериерот и екстериерот на Св. Софија што секако претставува исклучителен архивски материјал.

 

195 и 196 стр. од списанието

 

Во списанието на некои од страниците се забележува анализа и за Црквата Св. Климент, т.е  Св. Богородица Перивлепта, како и за манастирот Трескавец во Прилеп.  Веројатно истиот број третира повеќе црковни објекти од Македонија, вредни и значајни за историјата на архитектурата.