Урбанистички проект – Алумина / Ивана Ангелова 2013

година: 2013

наслов:  “Урбанистички проект локација Алумина”

тип:  архитектонско-урбанистички потег

автор:  Ивана Ангелова

ментор:  проф. Јасмина Силјановска

За да се дојде до најскладна и функционална идеја за зададената дипломска тема “Урбанистички проект локација Алумина” најпрвин беше направено опсежно истражување на локацијата и нејзиниот потенцијал и се отворија и неколку прашања: Како преку архитектурата може да се оствари општествен напредок, имено: Kои намени треба да и се дадат на архитектурата за да се постигне таков напредок; Дали оваа локација може да одговори на овие потреби?.

1 PLAN

Приказната се фокусира на разноликоста на социо-економскиот и етничкиот статус на граѓаните која создава хиерархиja и социјална стратификација, додека слепо продолжува да се занемаруваат оние општествени групи кои имаат егзистенцијална потреба и социјална помош. Еден од многуте начини да се посвети внимание на ранливоста на ваквите социјално оштетени групи, е да им се обезбеди урбан простор на кој што би се промовирала идејата за развој на граѓанската свест и капитал во урбаното градското ткиво како па како таква е избрана локацијата Алумина. Иако нејзината диспозиција карактерно се одликува со луксузитет како потенцијален атрибут, напротив таквата карактеристика го оправдува изборот за истата да биде искористена на сосема поинаков начин од веќе планираниот а со цел да се промовира диверзитетот.

1 poster text

Предлог решението за овој простор подразбира урбана наменска поделба проследена со социјален и економски баланс како и потенцијален капитален добиток. Подеднакво се застапени и двете основни намени, т.е. домување Програма на Влада и сервисни дејности, поткрепени со нивните компатибилни намени.

2 landscape2b

Според тоа проектот Алумина претставува еден тип на “урбанистички активизам” и треба да послужи како платформа за развој на граѓанската свест, наместо исклучиво да претставува генератор на профит со комерцијална намена.

3 OSNOVA

 

Урбаниот зафат – локација Алумина се наоѓа во југоисточниот дел на општина Карпош, Скопје. На југ таа се граничи со собирната улица Митрополит Теодосиј Гологанов а на источната со булеварот 8ми Септември. Зададената локација се протега на површина од 3,93 Ха. Планскиот опфат во себе содржи 1 градежна парцела со намена лесна индустрија.

3 SUMA

Локациската поставеност нуди брза и лесна поврзаност со централното градско ткиво и со јавните институции и паркови.

Model

Според новопроектираната состојба локацијата се дели на две зони односно парцели. Поделбата е таква што парцелата на која лежи социјалната кула и нејзините компатибилни намени, односно пазарот и расадниокот и е во сопственост на владата на Р.М. Втората парцела каде што се наоѓа деловната кула и трактот од култура е во јавно-приватна сопственост остварена помеѓу владата и приватен инвеститор.

5 KULA 1 I KULA 2-Model

Зона 1 СОЦИЈАЛНО ДОМУВАЊЕ

 

Според годишната програма за изградба и одржување на станови во сопственост на Р.М. најмалку 25% од финансиските средства се наменуваат за социјално загрозени лица станбено необезбедени. Според нивниот план се предвидува изградба на еден објект од ваков тип во Скопје кој би чинел околку 5 мил. евра.

7 KULA 1 I KULA 3-Model

Кула за социјално домување Градењето во висина, како и новите типологии на станови со заеднички простори и отворени катови со зеленило нудат еден нов тип на станбено живеење во нашето општество. Оваа 30 катница која може да вдоми 344 граѓани е изведена од лесни префабрицирани монтажни елементи и бетонска безгредна конструкција со едно централно јадро. Обрнато е внимание и на самоодржливоста на кулата преку отворените зелени катови, вертикалните соларни панели на јужната и источната страна како и 6 лесни ветерници на кровот.

8 preseci i izgledi-Model

Мемориска кула Единствениот објект на локацијата оставен е да сведочи за минатото на локацијата.

Расади и пазар Расадите се пред се наменети за користење од страна на жителите на социјалната кула со што се нуди алтернативна можност за заработка и просперитет, а би се вработиле околу 20-30 луѓе.

10_Snapseed

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

Зона 2 СЕРВИСНИ ДЕЈНОСТИ

 

Преку соработка помеѓу владата и приватниот инвеститор оваа парцела има потенцијална економска добивка.

Препознаваќи го развојот на млади предприемништва како придонес за развој на општата економска состојба во државата, а притоа недоволно развиен кај нас, доведува до тоа да се појави ваков тип на објект на локацијата.

13 rendic2 c_Snapseed

Деловна кула Во сепарираните волумени од кулата сместени простори за невладини организации и платформи, бизнис инкубатор, технолошки парк како и станови под наем. Овде социјалните случаеви би добивале бесплатни професионални обуки и консултации. Сите предприемништа се поттикнати да вршат одржливи и еко бизниси, изнаоѓајки креативни начини за економски исплатливи сценарија кои не го нарушуваат природниот баланс. Конструкцијата е челична со централно бетонско јадро во кое се сместени комуникациите а фадата стаклена. И кај оваа кула има отворени катови погодни за разни социјални собири.

14_Snapseed

Култура и наука Трактот е распространет низ паркот и е од отворен тип, а во него се сместени 3 отворени павилјони, 2 мултимедијални ѕида , театрално седење со бина и ЕКО истражувачки центар. Во трактот може да се гледаат филмови, изложби, да се водат дебати и чита поезија, да се свири музика..

15 rendic1_Snapseed

Спорт и рекреација Повеќенаменското игралиште и тениското локациски се надоврзуваат на соседните игралиштата на север. Тие се отворени и наменети за сите посетители на паркот. Двете водени плитки површини во паркот во зимскиот периот може да се користат како лизгалишта.

16 copy

17 DETALI

9 2_Snapseed

Автор на статија: