Бања Лука распишува конкурс за нов градски парк

Распишувач: Град Бања Лука

Рок:  05.12.2021 до 23:59 часот (дигитално поднесување)

Награди: 1 место : 15.000 евра; 2 место: 7500 евра; 3 место: 3500 евра

 

Цел на конкурсот е преку валоризација на повеќе пристигнати идејни проекти, да се пронајде најквалитетното архитектонско-урбанистичко решение за парк долж Булеварот „Српска војска“ во Бања Лука, Република Српска, БИХ.

Решението треба да создаде основа за функционално обликување на природните карактеристики на просторот, т.е поврзување на контактните намени преку формирање еколошка, едукативна, естетска  и рекреативна површина, сразмерна за големината со градот.

Подетално за конкурсот и правилата за учество можете да ги пронајдете на следниот линк >>>

Автор на статија: